Blog

Aktualno

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra Luka Ritz

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008 i 127/2019), čl. 153. i 154. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017, 98/2019, 64/2020 i 138/2020) i čl. 36. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ (u daljnjem tekstu: Centar Luka Ritz), Upravno vijeće Centra Luka Ritz raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra Luka Ritz.

             Za ravnatelja/icu može biti izabran/a i ime­novan/a osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  1. hrvatsko državljanstvo,
  2. završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,
  3. najmanje pet (5) godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri (3) u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,
  4. u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio ni jedan kandidat koji ispunjava uvjet tražene stručne spreme, za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ima odgovarajući preddiplomski studij uz ispunjenje ostalih traženih uvjeta.

Mandat ravnatelja/ice traje četiri (4) godine.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu za mandatno razdoblje.

Uz prijavu na javni natječaj (u nastavku teksta: natječaj) kandidati trebaju priložiti dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku, i to:

  • životopis (vlastoručno potpisan),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili elektronički zapis iz knjige državljana)
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

Centar Luka Ritz će sukladno čl. 213. st. 3. Zakona o socijalnoj skrbi po službenoj dužnosti pribaviti dokaz iz točke 4. ovog Natječaja da kandidat nije osuđen/a za kaznena djela ili za prekršaj iz čl. 213. st. 1. te da se protiv njega/nje pred nadležnim sudom ne vodi postupak iz čl. 213. st. 1. podst. 4.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/2017 i 98/2019) uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze o ostvarenom pravu prednosti iz članka 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na poveznici web-stranice Ministarstva hrvatskih branitelja („Dokumenti“):

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru Luka Ritz da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama/mrežnim stranicama Centra Luka Ritz, u zatvorenoj omotnici s naznakom

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice -ne otvarati“, na adresu:

Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“

Ulica kneza Ljudevita Posavskog 48, 10000 Zagreb

        Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Ako nastavite pregledavati ili kliknete "Prihvati sve kolačiće", pristajete na pohranjivanje kolačića prve i treće strane na uređaju kako biste poboljšali navigaciju na web-lokaciji, analizirali upotrebu web mjesta i pomagali u našim marketinškim naporima.
Politika kolačića | Politika privatnosti

Centar za privatnost

Zatvori

Vaša privatnost

Centar Luka Ritz cijeni vaš interes za svoje proizvode i vaš posjet ovoj web stranici i poštuje privatnost i cjelovitost svih informacija koje ste nam dali kao korisnika ove stranice. Zaštita vaše privatnosti u obradi vaših osobnih podataka je važna briga za koju posebnu pozornost posvećujemo tijekom naših poslovnih procesa.

Politika privatnosti

Obavezni
Osobni podaci prikupljeni tijekom posjeta našim web stranicama obrađuju nas u skladu sa zakonskim odredbama koje vrijede za zemlje u kojima se web stranice održavaju. Naša politika zaštite podataka također se temelji na politici zaštite podataka koja se primjenjuje na Centar Luka Ritz. Pročitajte više

Politika kolačića

Obavezni
Centar Luka Ritz. upotrebljava kolačiće i slične tehnologije, kao što su HTML5 web-pohrana i lokalni dijeljeni objekti (svi koji se nazivaju "kolačići" u nastavku), za bilježenje postavki korisnika i optimizaciju dizajna web stranica. Oni olakšavaju navigaciju i povećavaju jednostavnost korištenja web stranice. Pročitajte više

Obavezni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za web stranice i njihove značajke kako bi ispravno funkcionirali. Bez ovih kolačića, usluge poput konfiguratora vozila mogu biti onemogućene.

Korišteni kolačići

  • WordPress Obavezni
  • Wordfence Obavezni

Izvedbeni kolačići

Ovi kolačići prikupljaju informacije o načinu na koji upotrebljavate web stranice. Izvedbeni kolačići pomažu nam, na primjer, da prepoznamo posebno popularna područja naše web stranice. Na taj način možemo bolje prilagoditi sadržaj naših web stranica prema vašim potrebama i time poboljšati ono što vam nudimo. Ovi kolačići ne prikupljaju osobne podatke. Daljnje pojedinosti o prikupljanju i analiziranju informacija mogu se pronaći u odjeljku "Analiza podataka o upotrebi".

Korišteni kolačići

Kolačići treće strane

Ovi kolačići su instalirani od treće strane npr. društvene mreže. Njihova glavna svrha je integracija sadržaja društvenih mreža na našu stranicu, poput durštvenih dodataka.

Korišteni kolačići