Usluge i aktivnosti

Timska obrada korisnika

Usluga timske obrade korisnika je postupak procjene, a koji predstavlja multidisciplinarnu timsku djelatnost upoznavanja, razumijevanja i tumačenja potreba i rizika te jakosti i snaga djece i mladih u riziku za razvoj problema u ponašanju, kao i onih s već razvijenim problemima u ponašanju sa svrhom donošenja preporuke o daljnjim intervencijama.

U procesu obrade sudjeluje tim stručnjaka različitih profila (socijalni radnik, socijalni pedagog i psiholog), a ovisno o potrebama pojedinog korisnika, u postupak procjene uključuju se dodatni profili stručnjaka (psihijatar, neuropedijatar i dr.). Pojedinačna mišljenja članova multidisciplinarnog tima sintetiziraju se u nalaz i mišljenje, s preporukom za daljnja postupanja.

Kontakti za
dogovaranje termina
:
01 647 0050
info@centar-lukaritz.hr